Wyniki Netii za III kw. 2019 r.

Wyniki Netii za III kw. 2019 r.

Netia opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za III kw. br. Grupa wypracowała w tym okresie 320 mln zł przychodów i 95 mln zł zysku EBITDA (wg. MSR 17), co oznacza marżę na poziomie blisko 30 proc. Wyniki segmentu B2B wzmacniają zaawansowane rozwiązania ICT, zaś siłą napędową B2C są usługi internetowe i TV na zmodernizowanych do standardu światłowodowego łączach własnych operatora.

- Trzeci kwartał bieżącego roku jest kolejnym, w którym odnotowujemy zadowalające wyniki operacyjne, a zwłaszcza konsekwentną, solidną poprawę rentowności, wyrażoną zyskiem EBITDA, który wg. MSR 17, wzrósł do blisko 30 proc. co stanowi poprawę w stosunku do poprzedniego kwartału o 2 pp. – powiedział Andrzej Abramczuk, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Netia S.A.

Na przychody w III kw. 2019 r. w łącznej kwocie 320 mln zł (-2 proc. kwartał do kwartału, -6 proc. rok do roku),  174 mln zł zostało wypracowane w obszarze komercyjnym B2B (-1 proc. k-d-k), natomiast 141 mln zł (-3 proc. k-d-k) w obszarze B2C, a 5 mln zł przez spółkę Petrotel. Systematycznie rośnie udział usług szerokopasmowych i innych usług (w tym TV w B2C oraz ICT w B2B) w miksie przychodowym Grupy Netia.

EBITDA systematycznie w górę

Zysk EBITDA, liczony zgodnie z MSR 17, wyniósł w III kw. br. 95 mln zł (+6 proc. k-d-k), co oznacza marżę na poziomie 29,7 proc. Zysk operacyjny (EBIT), wg. MSF 17 osiągnął wartość 24 mln zł, natomiast wg. MSSF 16 już 26,5 mln zł. Oznacza to wypracowanie przez Spółkę marży zysku EBIT w wysokości odpowiednio 7,5 proc. i 8,3 proc. (o ok. 2 pp. wzrost k-d-k). Spółka osiągnęła dodatnie przepływy wolnych środków pieniężnych na poziomie operacyjnym (OpFCF) w wysokości 24 mln zł, zaś zadłużenie netto wyniosło na koniec września br. 224 mln zł (+2 proc. k-d-k), co stanowi dźwignię finansową w wysokości 0,62x zysku EBITDA za 2018 rok.

B2B: NetiaNext na fali wznoszącej

Na rynku B2B Spółka odnotowuje stabilne wyniki we wszystkich głównych liniach produktowych, skutecznie utrzymując jedną z wiodących pozycji na rynku, pomimo silnej presji konkurencji. Netia konsekwentnie realizuje strategię transformacji i rozwoju zaawansowanych rozwiązań ICT, które zostały ujęte pod marką NetiaNext. W III kw. wyraźnie wzrosła liczba tego typu projektów, prowadzonych przez Spółkę.

B2C: telewizja rośnie jeszcze szybciej

Na rynku B2C pod koniec września br. liczba świadczonych usług (RGU) wyniosła 1,369 mln. Netii ubyło w III kw. br. 15 tys. usług, przy czym bilans na sieci własnej operatora wyniósł +7 tys.  Na 22 tys. redukcję liczby usług złożyło się 19 tys. usług głosowych (w tym ok. 70 proc. to usługi na sieci obcej) i 6 tys. usług dostępu do internetu na sieci obcej (BSA, LLU na sieci Orange Polska).

Netia sukcesywnie powiększa natomiast bazę użytkowników usług szerokopasmowych na sieci własnej (+4 tys.) oraz usług telewizyjnych, których tylko w III kw. 2019 r. przybyło 8 tys., czyli dwa razy więcej niż w poprzednim kwartale. Na koniec września br. na rynku B2C Netia świadczyła 549 tys. usług szerokopasmowych i 229 tys. usług TV (13 proc. wzrost r-d-r). Nie zmieniła się natomiast liczba świadczony usług mobilnych (145 tys.).

Na koniec września już 760 tys. (wzrost o 7 tys. w stosunku do poprzedniego kwartału) stanowiły usługi świadczone na sieciach własnych Grupy Netia. Już 56 proc. wszystkich usług w segmencie B2C jest świadczona przy wykorzystaniu sieci własnych. Dla usług szerokopasmowych B2C wskaźnik ten sięga natomiast już 70 proc. (+1 pp. k-d-k, +5 pp. r-d-r).

Wskaźnik liczby usług na lokalizację wzrósł do 1,71x, natomiast średni przychód na klienta (ARPU) utrzymuje się na stabilnym poziomie 56 zł.

Zmiany ofertowe oraz systematycznie poszerzająca się oferta łączy na bazie technologii światłowodowych (oferty do  1 Gb/s) sprawiła, że na przestrzeni trzech kwartałów 2019 roku Netia zwiększyła ARPU, generowane przez nowo pozyskanych klientów o ponad 15 proc. (z niespełna 52 do prawie 59 zł miesięcznie). 

Inwestycje również w górę

Przez pierwszych 9 miesięcy 2019 r. nakłady inwestycyjne (CAPEX) wyniosły 236 mln zł, w tym inwestycje sieciowe i projekty technologiczne 109 mln zł. W tej kategorii nakładów mieszczą się  przypisane i rozliczone inwestycje w ramach projektu modernizacji sieci do standardu światłowodowego (Sieć XXI w.), które wyniosły 22 mln zł.

O Netii

Netia to jeden z największych polskich operatorów telekomunikacyjnych, część Grupy Cyfrowy Polsat. Dostarcza kompleksowe, przyjazne w użytkowaniu rozwiązania komunikacyjne on-line dla użytkowników prywatnych, przedsiębiorców (B2C) oraz firm i instytucji (B2B).

Na rynku B2B Netia oferuje wszechstronne realizacje teleinformatyczne: od usług głosowych (tradycyjnych oraz IP), transmisji danych, dostępu do Internetu, po najnowocześniejsze rozwiązania zintegrowane, oparte o przetwarzanie w tzw. chmurze oraz zaawansowane usługi Centrum Danych.

Grupa Netia zatrudnia niemal 2 tys. osób w 70 lokalizacjach w całej Polsce. W skład Grupy Kapitałowej wchodzą m.in. Netia S.A., Internetia Sp. z o.o., Petrotel Sp. z o.o., TK Telekom Sp. z o.o.

Światłowodowa sieć szkieletowa, którą dysponuje Grupa Netia liczy ok. 20 tys. km i łączy sieci metropolitalne w ponad 50 miastach, a także zapewnia kilkanaście niezależnych połączeń międzynarodowych.

Liczba obiektów telekomunikacyjnych (są to m.in. budynki, szafy, kontenery, maszty), należących do Grupy Netia przekracza 30 tys., a liczba węzłów sieciowych (PoP) to ponad 81 tys. sztuk.